พรบ.สัญชาติ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรัฐไทยจะยอมรับกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ ??


วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระพิจารณา ร่างแก้ไขพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.... การนี้ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เขียนบทความตั้งคำถาม "เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรัฐไทยจะยอมรับกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ ??" เพราะ
หลายครั้งที่ครูกฎหมายและคนทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมลงนั่งน้ำตาซึม เป็นสิบปีที่เราทำงานวิจัย งานนี้ได้ให้องค์ความรู้ว่า จะต้องแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทยอย่างไร ? แต่การผลักดันให้องค์ความรู้เข้าแก้ปัญหาความไร้สัญชาตินั้นไม่ใช่ของง่าย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งปัญหาเท่านั้น ปัญหาอีกส่วนนั้นยังมีสาเหตุมาจากอคติของผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาอีกด้วย